Reklamace

Základní podmínky reklamace

  • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
  • Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
  • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
  • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní. Zákazník by měl předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
  • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či nedodržení záručních podmínek, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nedostatečnou či nesprávnou údržbou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od data prodeje.

Místo a způsob uplatnění reklamace:

Zákazník může uplatnit reklamaci u prodávajícího osobně nebo písemně (emailem). Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:


KENET trading s.r.o.
Bítov 75
743 01 Bítov

respektive na e-mailové adrese: kenet@kenet.cz

  • Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno (název) kupujícího, adresu, e-mail, telefonický kontakt , číslo objednávky - vystavené faktury, datum vystavení faktury, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla.
  • Nákup reklamovaného zboží u naší firmy prokazuje zákazník nákupním dokladem, který obdrží zároveň se zbožím (faktura či jiný nahrazující doklad o prodeji). 

Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 2 roky od data prodeje. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení reklamace byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, zákazníkovi zůstává původní doklad o koupi.