Obchodní podmínky společnosti KENET trading s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech (www.varionet.cz, www.zidle-kresla-sedacky.cz), provozovaných obchodní společností KENET trading s.r.o.,se sídlem Bítov 75, IČ: 25899180, zapsanou u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 24929 (prodávající). Obchodní podmínky upravují a vymezují vztahy mezi prodávajícím a jeho zákazníky (kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění. Kupující má možnost seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
 

II. Základní údaje

Provozovny:

 • Bítov 75, 743 01 Bílovec
 • Labuť 1110, 743 01 Bílovec – expediční sklad
(dále jen "prodávající")

 

Provozní doba:

Pondělí-Pátek: 8:00 – 15:00 hod.
Objednávky přes internetový obchod: non-stop

 

Kontakty:

Email: info@varionet.cz
Telefon: +420 556 315 315
Fax: +420 556 831 901
KENET trading s.r.o., Labuť 1110, 743 01 Bílovec


Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-9382270217/0100
IBAN: CZ5301000000359382270217
SWIFT: KOMBCZPPXXX
 

Kupující:

Kupující - spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (dále jen „koncový zákazník“) Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 
Kupující – nikoliv spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (dále jen „prodejce“)
 
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.varionet.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem, písemně či telefonicky, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 
V některých případech – vysoká cena zboží, velké množství produktů, exkluzivní nebo běžně neprodávané zboží – si dodavatel vyhrazuje právo podmínit dodávku (plnění) úhradou finanční zálohy ve výši 50-100% z celkové hodnoty objednaného zboží. Zároveň si vyhrazuje právo na stanovení lhůty pro úhradu takovéto zálohy. Záloha slouží k pokrytí nákladů na pořízení zboží, zajištění objednávky v případě odstoupení od objednávky a může být použita ke krytí nákladů, ztrát a škod způsobených odstoupením od objednávky.
 
Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává dodavateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu, nebo je místem osobního odběru.
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění všech formulářem požadovaných registračních údajů a náležitostí.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 

Objednávat je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu
 • elektronickou poštou viz. kontaktní informace příslušného internetového obchodu
 • písemně
 • faxem
 • osobně
Prodávajícím preferovaný způsob objednání zboží je přes internetový obchod. U ostatních způsobů objednávky je nutné uvést následující údaje:
 
 • obchodní jméno a sídlo kupujícího event. jméno, příjmení a adresa
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotková cena
 • způsob dopravy
 • dodací adresa podpis osoby oprávněné objednávat zboží všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
 

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
 
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 

Ceníky a cenové kategorie:

Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující podnikatel se nemůže domáhat dodání celého objemu objednaného zboží, není-li na skladě prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího nejpozději při dodávce zboží.
 
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 
Zařazení do cenových kategorií provádí prodávající. Cenové kategorie jsou určeny takto:
EU – koncový zákazník mimo oblast školství
 
ŠKOLA – koncový zákazník v oblasti školství
Zařazení do této cenové kategorie provádí prodávající na základě písemné nebo telefonické žádosti kupujícího. Kupující je na požádání povinen prokázat svou právní subjektivitu.
 
VIP ZÁKAZNÍK - zvýhodněná kategorie pro stálé nebo smluvní zákazníky
 
PRODEJCE – ceny v této kategorii se stanovují individuálně, dle pravidel prodávajícího, v závislosti na objemu odběrů.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zařazení nebo změny zařazení kupujícího do cenově zvýhodněné kategorie.
 

IV. Doprava a expedice

Kupující v objednávce specifikuje požadovaný způsob dopravy. Způsoby dopravy a bližší informace a podmínky je možné najít v sekci „Doprava“ příslušného internetového obchodu nebo si je je možné vyžádat u prodávajícího.
 
Dopravu zboží na adresu dodání zajišťuje prodávající na území celé České republiky. Náklady na dopravu se liší dle konkrétních parametrů zboží, množství zboží, zvoleného typu přepravy. Prodávající si vyhrazuje právo volby dopravy zboží je-li realizována na jeho náklady.
 
Není-li způsob dopravy v objednávce specifikován, rozhodne o něm prodávající bez předchozí konzultace s kupujícím.
 
Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení kupní ceny včetně nákladů na doručení, balné apod.
 

Dodací lhůta:

Objednané zboží je expedováno v nejkratší možné době dle jeho dostupnosti a dle provozních možností dodavatele. Informace o obvyklé dostupnosti zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě v detailu zboží - upozorňujeme, že se jedná o orientační dobu dodání, která není garantována. Zboží je obvykle dodáno do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.
 

Převzetí zboží:

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
 
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem, faxem nebo písemně na adresu prodávajícího. Pokud je kupujícím podnikatelem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
 
V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím budou náklady takto vzniklé prodávajícímu, požadovány po kupujícím. V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd. Tyto oprávněné nároky kupujícího jsou dále řešeny reklamačním řádem prodávajícího.
 

V. Platební podmínky

Prodávající poskytuje kupujícím následující platební možnosti:
 • platba v hotovosti při osobním odběru
 • platba předem bankovním převodem
 • platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platba na fakturu se splatností (pouze pro státní organizace event. organizace splňující podmínky pro poskytnutí kreditu tzn. organizace s delší historií obchodní spolupráce s prodávajícím a vynikající platební kázní) Prodávající si vyhrazuje právo zamítnutí poskytnutí této platební možnosti bez udání důvodu.
Platební podmínky konkrétního zákazníka se řeší individuálně.
 

VI. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 
Pokud se tak rozhodne, je nutné zaslat (emailem, faxem, dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy vč. čísla objednávky, variabilního symbolu, data nákupu, je také nutné předložit kopii dokladu o nákupu zboží. Zboží by mělo být zasláno zpět kompletní vč. příslušenství, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu (určující je datum odeslání). Po obdržení a posouzení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data doručení. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.
 
Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.
 
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.
Prodávající neručí za ztrátu zboží na cestě do místa plnění, proto vám ve vlastním zájmu doporučujeme posílat zboží doporučeně vč. pojištění.
 
Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:
 
KENET trading s.r.o.
Labuť 1110
743 01 Bílovec
 
Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
 

VII. Záruka a reklamace

Pro kupujícího, který není spotřebitelem je poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců od převzetí zboží – dle Obchodního zákoníku, není-li uvedeno jinak. Pro spotřebitele je dle Občanského zákoníku záruční doba minimálně 24 měsíců od převzetí zboží. S výjimkou spotřebního materiálu.
 
Reklamace zboží se řídí dle reklamačního řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 

VIII. Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, zaregistrované prostřednictvím webových stránek, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket apod., jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Údaje jsou registrovány na dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Výjimku tvoří situace související s distribucí či platebním stykem, týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a prodávající údaje zlikviduje.
 
Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Společnost KENET trading s.r.o. je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00025737, datum registrace 25.1.2006.
 

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodních transakcí potřebujeme znát jméno (případně název firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní, e-mailový event. faxový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u naší firmy.
 

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na určené místo, s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje. Informace také slouží ke zlepšování služeb KENET trading s.r.o a k marketingovým účelům společnosti.
 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
 
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.